எங்களின் அருமையான வாரணனின்
பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
With a loads of love from Rasalingam Uncle & Auntie Mara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *